Search results

 
Schlünz, Annette (*1964)

Ueber die Huegel wuchert der Ginster

[Bar,mix ch,orch] 12'  text: Rimbaud, A. 
solo: Bar – choir: SATB(also divided) – 2.2.0.0. – 1.2.2.1. – perc – str 
hire material  fren 
on request